Vedtekter for Norsk 2CV Klubb

Vedtekter for Norsk 2CV klubb:

§ l

Formålsparagraf: Klubbens formål er å ivareta eiere av Citroën 2CV og derivaters interesser og ivaretakelse av de nevnte kjøretøyene, som samlende element. Norsk 2CV klubb skal fremme bevaring av, forståelse for og kunnskap om Citroen 2CV samt derivater som motorhistoriske kjøretøy. Dette skjer ved informasjons- og opplysningsvirksomhet, koordinering av nasjonal og internasjonal aktivitet og forhold av mer generell karakter. Klubben må derfor være uavhengig og ikke på noen måte stå tilknyttet merkantile foretak eller organisasjoner.

§ 2

Generalforsamling: holdes hvert år på første møte i det nye år, hvor regnskap og årsrapport fremlegges.

§ 3

Valg: Styret velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for to år om gangen. Styreleder velges for ett år.

Likevel bør ikke mer enn halve styret fratre samlet, leder og nestleder bør heller ikke fratre samtidig.

Derimot kan styret avsettes helt eller delvis av generalforsamlingen ved 2/3 flertall.

Styret består av leder, nestleder, redaktør, kasserer/registerfører samt styremedlemmer. Styret konstituerer seg selv.

Generalforsamlingen velger en revisor.

§ 4

Kontingent og økonomi: Styret har fullmakt til å fastsette kontingent, som følge av behovet for å sikre klubbens felles økonomi for det kommende år. Styret administrerer klubbens felles økonomi. Regnskapsåret er kalenderåret.

§ 5

Medlem: Som medlem regnes de som har betalt årets kontingent. Medlemskapet løper inntil det blir sagt opp skriftlig. Medlemmer som ikke har betalt årskontingenten har ikke stemmerett på klubbens generalforsamling, kan ikke delta på arrangementer som er kun for medlemmer og vil ikke få tilsendt medlemsblader og lignende.

§ 6

Møtevirksomhet: Det holdes omkring 10 møter i året, på den måte og i den utstrekning styret finner det hensiktsmessig.

Programmene bør være omfattende med minst en konkurranse i året, samt tiltak som fremmer bilenes bruk og ivaretakelse.

Styret holder møter etter behov.

§ 7

Vedtektsendringer: Forslag til vedtektsendringer må sendes inn innen 1.12 for å komme opp til votering. Ekstraordinær generalforsamling innkalles eventuelt ved sirkulære til samtlige medlemmer.

§ 8

Særlige aktiva: For klubbens særlige aktiva, Citroën 2CV 1953 mod. og garasje foreligger egne vedtekter.

§ 9

Oppløsning av klubben kan ikke skje så lenge minst 5 medlemmer vil fortsette klubbarbeidet.

Sist endret og vedtatt på ordinær generalforsamling 16. januar 2010